Graafisen suunnittelun ääkköset

Johdanto graafisen suunnittelun sanastoon

Graafiseen suunnitteluun ja alaan liittyy paljon sanastoa, joka on hyvä osata sujuvamman suunnittelun ja kommunikaation lisäämiseksi. Tähän on kerätty yleisimmät yritysilmeen suunnittelussa tarvittavat termistöt.

Ennen sanojen salojen avaamista ja selittämistä (lähteenä ovat toimineet notepad.fi, graafinen.com, forssaprint.fi, kuvakenno.fi ja Nykysuomen Sanakirja) avataan kaikkia näitä sanoja yhdistävä tekijä, eli:

Mitä graafinen suunnittelu on?

Graafinen suunnittelu eli visuaalinen suunnittelu on ulkoasun suunnittelua. Graafinen suunnittelu on sovellettu taiteenmuoto, joka auttaa viestin tulkitsemista visuaalisin keinoin. Sitä tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä, jota ovat esimerkiksi ilmoittelu ja muu mainonta, painotuotteet, sähköiset julkaisut, elokuvat, animaatiot, logot ja muut yritystunnukset, pakkaukset, kyltit, merkit ja opasteet.

Ja sitten itse aiheeseen:

 

Graafisen suunnittelun Sanasto A – Z

 

A

AD (art director): Visuaalinen suunnittelija, ulkoasun suunnittelija, taittaja tai mainonnan suunnittelija, joka vastaa työn ulkoasusta.

Aihiolakkaus: Lakkaus tehdään vain tiettyyn painopinnan osaan korostamaan ja suojaamaan painopintaa (kuva-alueet, kannet).

Anfangi: Anfangi (saks. Anfang ‘alku’) on yleensä 3–5 tekstirivin korkuinen alkukirjain luvun tai kappaleen alussa. Kirjapainon alkuaikoina kirjan kuvittaja tai kirjoittaja teki anfangit kappaleisiin. Anfangi oli usein koristeltu aihein, jotka viittasivat itse tekstin sisältöön.

Antiikva: Antiikva tarkoittaa päätteellisiä kirjainmuotoja, jotka kehittyivät vuosina 1470–1600. Antiikvoille ovat luonteenomaisia ohuet kirjainten päätteet(serif), jotka painetussa tekstissä auttavat hahmottamaan tekstin riveinä, mikä helpottaa lukemista.

Arkki:

  1. Paperiarkki; painamaton tyhjä suorakulmainen paperi.
  2. Painoarkki; painettu paperiarkki, joka käsittää tietyn määrän sivuja.

Arkkitaitto: Painoarkin taittaminen niin, että painetut sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Asemointi:

  1. Sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen lopullisille kohdille luonnoksen mukaan.
  2. Arkkiasemointi eli sivujen sijoittaminen painoarkeittain arkkitaiton mukaiseen järjestykseen niin, että sivut ovat oikeassa järjestyksessä valmiissa painotuotteessa.

Asettelumalli: Painoa varten tehty mittatarkka kuvallinen ohje, josta käy selville kuvien ja tekstien sijoitukset ja koot käytettävissä olevassa tilassa.

 

B

Bittigrafiikka: tietotekniikassa käytetty tapa esittää kuvia digitaalisessa muodossa. Bittikarttakuva muodostuu pikseleistä; neliöistä, joilla jokaisella on oma väri, kts. resoluutio, DPI.

Blokkiliimaus: Paperiarkkien liimaus nippuihin.

Bulkki: Kertoo paperin paksuuden ja neliömassan suhteen. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperi bulkki n. 1,2; hiokkeeton offsetpaperi bulkki n. 1,3; taidepainopaperi bulkki n. 0,8.

 

C

Copywriter: Tekstisuunnittelija, joka vastaa teksteistä.

CMYK -värit eli prosessivärit: Painatuksessa käytettävät nelivärisarjan värit C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key (musta), kts. myös PMS.

 

D

Digitaalinen arkkiasemointi: Sivutiedostojen sijoittaminen oikeille paikoilleen ohjelmallisesti ennen tulostusta.

DPI, Dots Per Inch: Pisteiden lukumäärä tuumalla. Tulostusprosessissa käytetyn tulostustarkkuuden mittayksikkö ilmaistuna siten, kuinka monta pistettä tulostusprosessi tulostaa yhden tuuman matkalle. Tätä mittayksikköä käytetään usein myös kuvien skannausresoluution ilmaisemiseen jota tulisi ilmaista mitalla Ppi (Pixels Per Inch), mutta yleisimmäksi muodostunut ilmaisu on dpi, kts. resoluutio.

DtP: Desktop Publishing tarkoittaa graafista suunnittelua ja sivun/kuvanvalmistusta tietokonepäätteellä.

Dummy: Valmiin painotuotteen paperimalli, joka on valmistettu tuotteeseen valitusta paperista. Sen koko vastaa tuotteen lopullista kokoa ja laajuutta.

 

E

Embedded: Upotettu, sisällytetty mukaan.

  1. Käytettyjen fonttien upottaminen/sisällyttäminen painotuotteesta tehtyyn PDF-tiedostoon PDF-tiedoston luontivaiheessa.
  2. Esim. InDesign-dokumentissa käytettyjen kuva- ja/tai logo-tiedostojen upottaminen/sisällyttäminen itse InDesign-dokumenttiin.

EPS: Encapsulated PostScript, tiedostomuoto, jota käytetään siirrettäessä PostScript-informaatiota toisesta ohjelmasta toiseen. Esim. vektorimuotoinen logo voi olla EPS-tiedosto kun se sijoitetaan esim. taitto-ohjelmaan.

Erikoisvärit: Erisävyisiä lisä- tai korostusvärejä, joita käytetään perusvärien lisäksi tai asemesta.

 

F

Formaatti: Painotuotteen tai arkin koko ja muoto (esim. A4).

 

G

GIF: Graphics Interchange Format on yleisesti käytössä oleva bittigrafiikan tallennusmuoto, joten GIF-muodossa olevia kuvia ei tule käyttää painotuotannossa. Käytetään usein pienimuotoisten animaatioiden esittämiseen.

Graafinen ilme eli talotyyli : yritykselle tai yhteisölle luotu visuaalinen ilme, jonka tarkoituksena on korostaa yrityksen persoonallisuutta ja symbolisoida yrityksen tärkeinä pitämiä arvoja, toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Käytetään yrityksen ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä.

Graafinen ohjeisto (aka Visuaalinen identiteetti/ohjeisto) : yrityksen graafinen ilme kootaan graafiseen ohjeistoon, joka määrittelee yksityiskohtaisesti kaikkien graafisten elementtien käytön.

 

H

Heijastuskyky: Paperin tai kartongin kyky heijastaa valoa; kiillon mitta.

Hienopaperi: Sellupohjainen paperi, joka sisältää tavallisesti alle 10 prosenttia mekaanista massaa, esim. hyvälaatuinen paino- ja kirjoituspaperi tai kopiopaperi.

Hifi-paperi (high finished paper): Konekiillotettu sanomalehtipaperi.

 

I

ICC-profiili: Tiedosto, jonka avulla kerrotaan jonkin laitteen (esim. skanneri, näyttö, tulostin, painokone) värintoisto-ominaisuudet ICC-yhteensopivalle ohjelmalle (esim. kuvankäsittelyohjelmalle).

Ingressi: Artikkelin tai jutun ensimmäinen kappale, joka sisältää tiivistetysti kaikkein tärkeimmän asian. Ingressissä käytetään leipätekstistä erottuvaa painatusta, esimerkiksi suurennusta tai lihavointia.

 

J

JPEG: Pakattu kuvatiedostomuoto, jolla bittikarttakuva saadaan vähemmän tilaa vievään muotoon. Voidaan määritellä ns. Quality-arvo, mitä pienempi arvo sitä pienempi tiedostokoko on, mutta samalla kuvan laatu heikkenee merkittävästi.

Jälkikäsittely: Kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle, esimerkiksi leikkaus, taitto, liimaus yms.

Jälkipainatus: Valmiin painotuotteen etu- tai takakanteen erikseen painettava logo, teksti tai kuva.

 

K

Kaksikerroksinen kartonki/paperi: Kartonki tai paperi, jossa on kaksi massakoostumuksiltaan ja/tai täyteainepitoisuuksiltaan erilaista kerrosta; käytetään taidekartonkina.

Kiila: Sananväli.

Kimmolujuus: Paperin tai kartongin mekaaninen kyky kestää tason suuntaista rasitusta.

Kohopainanta: Preeglaus on painanta, jossa kirjaimet tai kuvio tulevat näkyviin kohokuvina. Voi olla kompakti tai outline.

Kompressio: Tiedoston pakkaaminen eli tiivistäminen.

Kontrasti: Vaalean ja tumman alueen erotus kuvassa.

Kursiivi: Kirjoituksen suuntaan kaatuva ladonta, italic.

Kuultopaperi: Läpinäkyvä erikoispaperi.

 

L

Laajuus: Kirjan tai muun painotuotteen sivumäärä.

Laminointi: Laperin tai kartongin päällystäminen kuumentamalla ohuella kalvolla, antaa tuotteelle erittäin kestävän pinnan. Laminointi voi olla kiiltävä tai mattapintainen.

Lay-out: Asettelumalli, luonnos, painotuotteen taiteellinen sommitelma, “leiska”.

Leikkausvara, bleed: Painotuotteen reunojen ulkopuolelle puhtaaksileikkausta varten jätettävä siistimisvara.

Leipäteksti: Painotuotteen varsinaista sisältötekstiä eli yleensä käsikirjoitusliuskoja tai ladottuja palstoja. Ingressi ja otsikot eivät kuulu leipätekstiin.

Liikemerkki : yrityksen kuvasymboli, jota käytetään logon yhteydessä ja erikseen, esimerkkinä Applen omena.

Liimaus: Paperipinnan tai massan käsittely liima-aineella; lisää lujuutta ja pienentää imukykyä.

Liitearkit: Kirjaan, lehteen tai muuhun sidottavaan tai nidottavaan lopputuotteeseen lisätyt painetut ja taitetut arkit.

Logo : yrityksen nimen graafinen muoto, esimerkkinä Coca-Cola -logon kirjoitusasu.

 

M

Marginaali: Säännöllinen, painamaton alue tekstin ja kuvien ympärillä.

 

N

Negateksti: Esim. valkoinen teksti mustalla pohjalla tai väripohjalla.

Nuuttaus: Paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittamisen helpottamiseksi.

 

O

Offset: Painomenetelmä, jossa painoväri siirretään painopinnalta paperille yleensä kumikangaspintaisen siirtosylinterin avulla.

Offsetpaperi: Paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset, kuten pintalujuus.

Oikoluku: Tarkistus jossa vedosta verrataan alkuperäiseen käsikirjoitukseen ja tarkistetaan oikeellisuus ja kuvien oikea sijoitus.

Optiset ominaisuudet: Paperin tai kartongin ulkonäköön liittyvät ominaisuudet; tärkeimpiä ovat väri, vaaleus, opasiteetti ja kiilto.

Osoitteistus: Postitusosoitteen liimaaminen tai tulostaminen painotuotteeseen ATK-rekisteristä tai usein excel-tiedostosta.

Outline: Kirjaimen modifiointi, jossa kirjaimen konttuuri, ääriviiva, asettuu kirjaimen reunan ulkopuolelle.

 

P

Painettavuus: Paperin soveltuvuus painatukseen painojäljen laadun kannalta.

Painopinnan valmistus: Sisältää kaiken sen toiminnan joka tapahtuu ennen painamista tai ennen arkkiasemointia.

Painos: Yhdellä kertaa valmistettava painotuote-erä.

Palsta: Vakioleveyteen ladottu tekstikokonaisuus.

Palstataitto: Määrätyn levyiseksi ladotun palstan sivulle sijoittelun suunnitteleminen.

Pantone: Lisävärijärjestelmä, kts. PMS.

PDF, Portable Document Format: PDF on Adoben kehittämä PostScript -kieleen pohjautuva käyttöjärjestelmästä riippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen.

Perforointi: Paperin lävistäminen paino- tai taittokoneessa lävistysterillä siten, että esimerkiksi kuponki on helppo repäistä irti repäisylinjaa pitkin.

Pintakuva: Läpinäkymättömälle pinnalle, usein paperille taltioitu valokuva, piirros, maalaus tai taideteos.

Pintakäsittely: Paperin tai kartongin pinnan käsittely esim. liimaamalla tai päällystämällä.

Pikseli: Kuvan pienin yksittäinen osa. Digitaalinen bittikarttamuotoinen kuva koostuu pikseleistä. Myös näyttöjen, digikameroiden ja skannereiden tarkkuudessa käytetty mittayksikkö.

PMS, Pantone Matching System: Yksi tärkeimpiä ja käyttökelpoisempia värimääritystekniikoita on ns. Pantone -järjestelmä. Pantone-järjestelmää käytetään vain lisäväreinä. PMS-värit sekoitetaan ennen kuin väripinta painetaan siten, että väripinta on kompakti ja painoväri juuri halutun värinen ja sävyinen, kts. myös CMYK-värit.

Pohjapaperi: Runkopaperi, päällystettäväksi tarkoitettu paperi.

Postitaitto: Suurikokoisen tabloid-tuotteen ylimääräinen taitto postijakelua varten.

PostScript, PS: PostScript on pakkaamaton tietokoneiden sivunkuvauskieli, jota käytetään etenkin tulostettavien dokumenttien ulkoasun kuvaamiseen tulostimille ja muille laitteille, vrt. PDF. Tiedostomuoto .ps.

PPI, Pixels per inch: Mitta, jolla ilmaistaan tarkkuutta kuvalle, käytännöksi on kuitenkin muodostunut ilmaisu Dpi.

Prepress, repro: Painamista edeltävät toimenpiteet.

Prosessivärit: Process Colors. Kutsutaan myös nimellä 4-väri. Tällä tarkoitetaan koko värialan painamista neljällä osavärillä. Jokaiselle osavärille on oma painolevynsä; syaanille, magentalle, keltaiselle ja mustalle, kts. CMYK.

Puhtaaksileikkaus: Painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa painamisen tai sidontatyön aikana.

Päällepainatus: Aikaisemmin painettuun arkkiin tehtävä lisäpainatus. Esimerkiksi eri kieliversiot painetaan aiemmin painettuihin tekstittömiin arkkeihin.

 

R

Raakakoko: Puhtaaksileikkaamaton paperin koko, kts. puhtaaksileikkaus.

Repro, prepress: Tekstin-, kuvan- ja sivunvalmistus.

Resoluutio: Ilmoittaa kuinka monta pikseliä on tietyllä matkalla, kun kuvan fyysinen koko on määritetty, kts. PPI, DPI.

RGB: Kolmivärijärjestelmä mm. tietokoneen näytöllä, jossa kuvan värejä toistetaan kolmella värillä: R = Red (punainen), G = Green (vihreä) ja B = Blue (sininen).

Riviväli: Kahden tekstirivin välimitta, ilmoitetaan pisteinä.

 

S

Sidonta: Kirjan kokoaminen ja valmistaminen koviin kansiin.

Sisennys: Tekstirivin aloittaminen varsinaista reunaa sisempää.

Sivutaitto: Valmiin tekstin, kuvien ja muiden elementtien sijoittelun suunnitteleminen.

Slogan: Iskulause, johon pelkistetty oleellinen sanoma.

Sopimusvedos: Teksti- tai värivedos, jota käytetään mallina lopputuotetta hyväksyttäessä.

 

T

Taittaminen: Painetun arkin taittelu taittokoneella siten, että taitetussa arkissa sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Tittelisivu: Kirjan titteli- eli nimiösivu, jolle yleensä on painettu kirjan ja kirjailijan nimi sekä mahdollisesti kustantaja. Yksitittelisessä kirjassa on sivu 1 ja likatittelisessä sivu 4.

Typografia: Tarkoittaa laajasti ottaen painetun sivun muotoilua, eli tekstin, kuvien ja tyhjän pinnan välisiä muotoja. Typografia määrittelee myös eri tekstityyppien käytön.

 

V

Vedos: Painotyötä vastaava tuloste, jonka tulisi vastata mahdollisimman tarkasti lopullista painotuotetta.

Vektorointi:

  1. Tekstien vektoroiminen eli tekstien muuntaminen poluiksi.
  2. Kuvan tai logon vektoroiminen resoluutioriippumattomaan skaalattavaan vektorigrafiikkamuotoon.

Vesileima: Paperin valmistuksenyhteydessä paperin runkoon puristamalla aikaansaatu, valoa vasten näkyvä kuvio.

Värierottelu: Värillisen kuvaoriginaalin osavärien erottelu neljään värialueeseen (C = syaani, M = magenta Y = keltainen, K = musta) neliväripainokoneelle sopivaksi sekä kuvan värien säätäminen siten, että se toistuu originaalin kaltaisena valitulla paperilla.

 

Z

ZIP: Levyke, yleensä 100 Mb tai 200 Mb. Myös yleinen pakkausformaatti datan tiivistämiseen.

 

Tämän listauksen lisäksi olen törmännyt (ja niin olet varmasti sinäkin) moniin sanoihin ja termeihin alaan liittyen, joita ei ole listassa. Tähän karsin kaikista alaan liittyvistä sanoista ne itseäni ja asiakkaitani eniten palvelevat sanat. Tai näin ainakin toivon tehneeni, joten jos mielessäsi on sana tai termi, jota et löydä listasta, ja haluat sen siitä löytyvän, kerro se minulle: hanna@markkinoinninmuurahainen.fi. Ja samaten, jos heräsi kysyttävää johonkin sanaan tai termiin liittyen, älä epäröi kysyä!

 

 

Kirjoittanut:
Hanna
Graafista suunnittelua työkseen tekevä muotoilun alan
sisustusarkkitehti ja kalustesuunnittelija

hanna@markkinoinninmuurahainen.fi
p. 044 3236600